Bestelling boven de €65,- = GRATIS verzending!

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Identiteit van de ondernemer

Naam: Story Fabrique 

KvK nummer: 72592249

E-mail: info@storyfabrique.nl

 

Artikel 2: Levering en uitvoering

2.1 De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

2.3 Het risico van beschadiging van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

2.4 Bij vermissing van producten, waarbij de consument niet voor Track & Trace heeft gekozen terwijl dit wel als optie is gegeven, is de ondernemer niet aansprakelijk. 

 

Artikel 3: Betaling

3.1 De door de consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan voordat de bestelling in behandeling wordt genomen. 

 

Artikel 4: Klachtenregeling

4.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.

4.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. De consument heeft hier uiterlijk 14 dagen voor na ontvangst van het product. 

4.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering. 

 

Artikel 6: Retourneren

6.1 Retourneren is mogelijk tot 14 dagen na ontvangst van het product. 

6.2 Wanneer het geretourneerde product, zonder beschadigingen of gebruikssporen, is ontvangen door de ondernemer, wordt het bedrag binnen 7 dagen teruggestort.

6.3 De kosten voor het retour sturen van producten zijn voor de rekening van de consument.

 

Artikel 7: Cadeaukaart 

7.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Pretparkwinkel.nl uitgegeven cadeaukaarten (zowel elektronisch gedrukte cadeaukaarten als papieren cadeaukaarten). Hierna gezamenlijk te noemen als: ‘Cadeaukaarten’.

7.2 Iedere Cadeaukaart is voorzien van een unieke code. Iedere Cadeaukaart wordt slechts éénmaal verstrekt. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om de Cadeaukaart (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In het geval van diefstal (waaronder tevens het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt er geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaukaart en codes kunnen worden gebruikt. 

7.3 De ondernemer behoudt het recht om een bij oneigenlijk gebruik van een Cadeaukaart alsnog betaling in geld te verlangen. 

7.4 Om een Cadeaukaart te gebruiken dient de consument de geselecteerde producten in het ‘winkelwagentje’ te plaatsen. Tijdens het betaalproces moet de consument in het veld ‘Kortingscode’ de exacte code invullen. 

7.5 De waarde, duur en vervaldatum en/of eventuele toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op de Cadeaukaart. Iedere Cadeaukaart is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaukaart niet meer gebruikt worden. 

7.6 Cadeaukaarten uitgegeven door Pretparkwinkel.nl zijn uitsluitend online inwisselbaar via de webshop van Pretparwinkel.nl.

7.7 Cadeaukaarten kunnen niet voor openstaande en afgeronde bestellingen gebruikt worden.

7.8 Per bestelling kan uitsluitend één Cadeaukaart gebruikt worden. Meerdere Cadeaukaarten inzetten voor één bestelling is niet mogelijk.

7.8 Cadeaukaarten zijn niet inwisselbaar voor geld.

7.9 De code van de Cadeaukaart is eenmalig te gebruiken.

7.10 Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de Cadeaukaart, dan dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: iDeal, Paypal of Bancontact.

7.11 Als het bestelbedrag lager is dan de waarde van de Cadeaukaart, dan vervalt de niet ongebruikte waarde van de Cadeaukaart na gebruik van de Cadeaukaart. 

7.12 In het geval van restitutie ontvangt de consument een Cadeaukaart met eenzelfde waarde als de Cadeaukaart die is gebruikt om mee af te rekenen. 

7.13 Het is niet toegestaan Cadeaukaarten of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

7.14 Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaukaarten wordt ontzegd.

7.15 Het is niet toegestaan om Cadeaukaarten op welke wijze ook te gebruiken voor commerciele doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

7.16 De voorwaarden voor Cadeaukaarten kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Wij raden de consument aan deze voorwaarden te raadplegen voor het gebruiken van de Cadeaukaart. Maakt de consument gebruik van de Cadeaukaart na ingaan van de gewijzigde voorwaarden, dan aanvaardt de consument de gewijzigde voorwaarden omtrent Cadeaukaarten.

 

Artikel 8: Privacy

8.1 Heel belangrijk om te weten is, dat de ondernemer secuur omgaat met de gegevens van de consument. Deze gegevens slaat de ondernemer veilig op en is niet bereikbaar voor onbevoegden. De gegevens van de consument gebruiken wij voor verschillende doeleinden zoals: het verwerken van de bestelling en het aanbieden van gepaste aanbiedingen die passen bij de wensen van de consument. De ondernemer heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die 16 jaar of jonger zijn, enkel als zij toestemming hebben van ouders of voogd. Leeftijd kan de ondernemer niet controleren, dus wordt er aangeraden betrokken te zijn bij de activiteiten van kinderen.

8.2 Creditcard- en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om de bestelling van de consument te verwerken. Creditcardgegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van Story Fabrique.